Umsókn um kvikmynda- eða auglýsingaleyfi í atvinnuskyni / Application for commercial filming permit

Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020 skal afla leyfis þjóðgarðsvarðar vegna skipulagðra viðburða og verkefna sem kalla á aðstöðu, mannafla eða meðferð tækja í þjóðgarðinum, svo sem til kvikmyndunar, viðburða og samkomuhalds. Sjá einnig 15. gr. b. laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007.
Sækja þarf um leyfi þjóðgarðsvarðar ef viðburður og/eða verkefni kallar á aðstöðu, mannafla eða meðferð tækja í þjóðgarðinum. Dæmi um slíkt eru kvikmyndataka, auglýsingagerð, listviðburðir, samkomuhald, íþróttaviðburðir o.þ.h. Um umsókn um leyfi vegna rannsókna innan þjóðgarðsins gildir verklagsregla VLR-047 Umsókn um rannsóknarleyfi.
Í umsókninni skal koma fram lýsing á þeim viðburði/verkefni sem óskað er leyfis fyrir, og eftir atvikum upplýsingar um áætlaðan fjölda gesta og starfsmanna, fyrirhugaða aðstöðu og tækjabúnað, tímasetningu viðburðar/verkefnis og tímalengd og staðsetning og stærð svæðis þar sem óskað er eftir að viðburður/verkefni fari fram. Sækja skal um leyfi a.m.k. 30 dögum fyrir fyrirhugaðan viðburð/verkefni og fyrr ef aðstæður og umfang krefjast.
Umsækjandi skal með umsóknargögnum sýna fram á að viðburðurinn/verkefnið sem óskað er leyfis fyrir samræmist ákvæðum laga um Vatnajökulsþjóðgarð, reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins og að ekki sé hætta á spjöllum á náttúru, menningarminjum eða mannvirkjum þjóðgarðsins. Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs leiðbeina umsækjanda um hvaða gögn skulu fylgja umsókn og geta ávallt óskað eftir að lagðar verði fram frekari upplýsingar og skýringar varðandi framkvæmd og fyrirkomulag.
Sækja skal um leyfi með minnst 30 daga fyrirvara.
Verklagsreglur vegna kvikmyndagerðar og skyldrar starfsemi er að finna á heimasíðu þjóðgarðsins.

Translation via Google Translate:
According to the first paragraph. Article 38 of the Regulation on Vatnajökull National Park No. 300/2020 shall obtain a permit from the national park warden for organized events and projects that require facilities, manpower or treatment of equipment in the national park, such as filming, events and gatherings. See also Article 15b of the Act on Vatnajökull National Park No. 60/2007.
You must apply for a permit from the national park warden if an event and / or project requires facilities, manpower or treatment of equipment in the national park. Examples of this are filming, advertising, art events, gatherings, sporting events, etc. An application for a permit for research within the national park applies to procedure VLR-047 Application for a research permit.
The application must include a description of the event / project for which permission is requested, and, as appropriate, information on the estimated number of guests and staff, the planned facilities and equipment, the timing of the event / project and the duration and location and size of the area requested. event / project takes place. Permission must be applied for at least 30 days before the planned event / project and earlier if circumstances and scope require.
The applicant must show with the application documents that the event / project for which permission is requested complies with the provisions of the Vatnajökull National Park Act, the Vatnajökull National Park Regulation and the national park's management and protection plan and that there is no risk of damage to nature, cultural monuments or national park structures. Vatnajökull National Park staff guide the applicant on what documents should accompany the application and can always request further information and explanations regarding implementation and arrangements.
Permission must be applied for at least 30 days in advance.
Procedures for filmmaking and related activities can be found on the website of the national park.

Athugið vel að þessi umsókn er aðeins fyrir svæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs / Attention: This permit is only for locations that are within Vatnajökull National Park

Upplýsingar um umsækjanda / Applicant information

100 stafir eftir.

Athugið að greiða þarf gjald fyrir kvikmyndaleyfi samkvæmt gjaldskrá. Gjald fyrir útgáfu leyfa er 50.000 kr. fyrir stór verkefni og 25.000 kr. fyrir lítil verkefni. Umfang verkefna er metið af starfsfólki þjóðgarðsins samkvæmt umsókn og öðrum upplýsingum frá umsækjanda. Ef verkefni eru sérstaklega umfangsmikil, er þjóðgarðinum heimilt að innheimta fyrir vinnu starfsmanna, m.a. við eftirlit á tökustað.

Please note that there is a fee for filming permits, see rates and tariffs. The permit fee for large scale projects is ISK 50,000, and ISK 25,000 for small scale projects. The project's scale is assessed by the staff of the national park according to the application and other information provided by the applicant. If projects are particularly large-scale, the national park may charge for the work of it's employees, e.g. during on-site filming.
 

Heiti og stutt lýsing verkefnis / Title and short description of the project

 

Fjöldi þátttakenda / Number of participants

 

Annað / Other

 

Ef umsækjandi hyggst nota flygildi (dróna) við tökurnar skal skrá fyrirhugaða tökustaði hér / If the applicant plans on using drones, the flight locations must be listed here.

Vinsamlegast tilgreinið tökustaði. Verið eins nákvæm og hægt er með staðsetningar, setjið inn örnefni og/eða GPS hnit. Ef áætlað er að hafa fleiri en einn tökudag með flygildi, þá skal skrá upphafsdag í dagsetningarreit.
Please fill in the locations. Please be as specific as possible with locations, stating name of place and/or GPS coordinates. If you plan on using the drone for more than one day at the same location then specify the first date.


Ef sækja þarf um fleiri staði þarf að fylla það út og senda í viðhengi / If you wish to add more locations please fill out the document below and attach to the right.

Fleiri tökustaðir / More locations - file
 
Almennir skilmálar:
Leyfishafi skal hafa leyfisbréf tiltækt á vettvangi þess viðburðar/verkefnis sem heimilað hefur verið og framvísa því við starfsmenn þjóðgarðsins ef þess er óskað.
Leyfishafa ber að fylgja skilmálum leyfis og kynna sér og virða ákvæði laga um Vatnajökulsþjóðgarð, ákvæði reglugerðar um þjóðgarðinn, umgengnisreglur, svo og ákvæði stjórnunar- og verndaráætlunar. Leyfishafi, starfsfólk hans og gestir á hans vegum skulu ganga vel um náttúru þjóðgarðsins og menningarminjar og sýna ýtrustu varúð og tillitssemi svo að náttúru, menningarminjum og mannvirkjum þjóðgarðsins verði ekki spillt, sbr. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð.
Hlíta ber fyrirmælum þjóðgarðsvarða og annarra starfsmanna þjóðgarðsins um umgengni og háttsemi í þjóðgarðinum, sbr. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóðgarðsverði er heimilt að stöðva starfsemi leyfishafa ef sýnt þykir að hún geti og/eða hafi haft neikvæð áhrif á náttúru- og menningarminjar og mannvirki þjóðgarðsins og er jafnframt heimilt að vísa leyfishafa, starfsfólki hans eða gestum á hans vegum úr þjóðgarðinum brjóti viðkomandi gegn ákvæðum laga um Vatnajökulsþjóðgarð eða reglugerðar þjóðgarðsins. Brot gegn lögunum og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.
Þjóðgarðsvörður og annað starfsfólk þjóðgarðsins í umboði hans hafa eftirlit með því að leyfishafi virði skilyrði leyfisins og ákvæði þeirra laga og reglugerða sem gilda um framkvæmd viðburðarins/verkefnisins, sbr. 3. tl. 10. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð. Leyfishafa ber að veita þjóðgarðsverði allar þær upplýsingar og gögn sem þjóðgarðsvörður telur þörf á til að rækja eftirlitshlutverk sitt.
Heimilt er að hafa eftirlitsmann á vettvangi telji þjóðgarðsvörður þess þörf vegna verndunarsjónarmiða og skal það þá tilgreint í leyfisbréfi. Leyfishafi greiðir fyrir það samkvæmt gjaldskrá. Ef leyfishafi brýtur ákvæði leyfisbréfs fellur leyfið úr gildi.
Útgefin leyfi gætu verið birt á vef Vatnajökulsþjóðgarðs.

Translation via Google Translate:
Terms:
The licensee shall have a license available at the venue of the event / project that has been authorized and present it to the employees of the national park if requested.
The licensee must follow the terms of the license and familiarize himself with and respect the provisions of the Act on Vatnajökull National Park, the provisions of the Regulation on the National Park, rules of conduct, as well as the provisions of the management and protection plan. The licensee, his staff and visitors on his behalf shall take good care of the nature of the national park and cultural monuments and show the utmost care and consideration so that nature, cultural monuments and structures of the national park are not spoiled, cf. Paragraph 1 Article 9 of the Regulation on Vatnajökull National Park.
The instructions of the national park rangers and other employees of the national park regarding handling and conduct in the national park, cf. Paragraph 2 Article 9 of the Regulation on Vatnajökull National Park. The national park warden may stop the licensee's activities if it is shown that it can and / or has had a negative effect on the natural and cultural monuments and structures of the national park and may also expel the licensee, his staff or visitors on his behalf from the national park. about Vatnajökull National Park or the regulation of the national park. Violations of laws and regulations issued in accordance with them are punishable by fines or imprisonment for up to two years.
The national park ranger and other staff of the national park on his behalf monitor that the licensee respects the conditions of the license and the provisions of the laws and regulations that apply to the implementation of the event / project, cf. 3. tl. Article 10 of the Act on Vatnajökull National Park. The licensee must provide the national park warden with all the information and data that the national park warden deems necessary to carry out his supervisory role.
An on-site inspector may be present if the national park ranger deems it necessary for protection reasons, and this shall then be specified in the permit letter. The licensee pays for it according to the tariff. If the licensee violates the provisions of the license, the license expires.
Issued permits might be published on Vatnajökull National Park's website.